Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

Naam: Prins & Dingemanse, hierna genoemd ‘de ondernemer’

Vestigings- & bezoekadres: Korringaweg 39, 4401 NT Yerseke

Telefoonnummer: 0118 – 572910

E-mailadres: info@prinsendingemanse.com

Website: wwww.prinsendingemanse.com

Webshop: shop.prinsendingemanse.com

Facebook pagina: www.facebook.com/prinsendingemanse

KvK-nummer: 22022691

Btw-identificatienummer: NL005483281B01

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.Voordat de (elektronische) overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter lezing beschikbaar gesteld op de website.

 

Artikel 3 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van de (digitaal) aangeboden producten zover bekend bij de ondernemer en indien mogelijk. De beschrijving is in een dergelijk geval voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

Artikel 4 - De overeenkomst

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich  binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5 - Herroepingsrecht:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen met opgaaf van reden(en) ontbinden.

2. Indien de consument over een ontvangen artikel wenst te reclameren, dient dit z.sp.m. na ontvangst te gebeuren. Reclames na deze 14 dagen worden niet meer in behandeling genomen.

3. De in lid 1 en lid 2 genoemde termijnen gaan in op de dag dat het product door de ondernemer werd verzonden.

 

 

Artikel 6 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard of de kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. De hoogte van deze waardevermindering wordt bepaald door de ondernemer.

 

Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan (retourneren van een artikel)

1.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel vanhet opvragen van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Het modelformulier kan worden opgevraagd door middel van het sturen van een e-mail met reden van herroeping naar info@prinsendingemanse.com.

2.Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het artikel terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, en in originele staat en verpakking en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De ondernemer kan kosten in rekening brengen indien de consument op enige wijze zich hier niet aan heeft gehouden.

4.Alle risico’s m.b.t. waardevermindering gedurende de retourzending (inclusief het vervoer) en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5.De consument draagt zelf alle kosten van het terugzenden van het product en draagt tevens zelf het risico voor beschadiging(en) aan het artikel of artikelen die zijn ontstaan tijdens de retourzending naar de ondernemer.

6. Aan de retourneming en de terugbetaling worden door de ondernemer retournemings- en administratieve kosten verbonden worden die echter maximaal 15 euro per artikel zullen bedragen. 

7. Aan het retour zenden van een artikel of artikelen zijn voorwaarden verbonden. U kunt onbeschadigde artikelen onder bepaalde voorwaarden retourneren. Retourzendingen zijn voor kosten en risico van de koper. Dit houdt in dat Prins & Dingemanse niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed.

8. De voorwaarden zoals onder lid 7 genoemd zijn:

U kunt onbeschadigde artikelen retourneren indien:

▪   u melding maakt binnen de zichttermijn van 14 dagen. De termijn gaat in op de dag van verzending van uw bestelling.

▪  u binnen 14 dagen na het ontvangen van het retourformulier het artikel retourneert. De termijn gaat in op de dag van het ontvangen van het retourformulier.

▪   het artikel in de originele staat is en, indien redelijkerwijs mogelijk, wordt verpakt. Indien uw artikel is beschermd aan de buitenzijde, dient u deze ook te gebruiken wanneer u het artikel retourneert. De verpakkingsdozen mogen niet zijn beschreven. Waar mogelijk maakt u gebruik van de originele verpakking.

▪   Alle (gemaakte) kosten om het artikel of de artikelen retour aan ons te zenden zijn voor uw eigen rekening. Daarnaast worden er per artikel retournemings- en administratieve kosten in rekening gebracht van maximaal 15 euro.

Let op: De consument is zelf aansprakelijk voor waardevermindering van het product dat het gevolg is van de manier van omgaan door de consument dan wel door derden (zoals bijvoorbeeld de vervoerder) met het artikel tot aan het moment dat het artikel op het retouradres is gearriveerd. De hoogte van deze waardevermindering wordt bepaald door de ondernemer. Hier is geen correspondentie over mogelijk.

 

Artikel 8 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.

2.De ondernemer vergoedt de betaling van de consument aan hem binnen maximaal 30 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt, minus eventueel de in lid 3 bedoelde kosten. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft terug ontvangen.

3.De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. 

4.Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht:

1.Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2.Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

 

Artikel 10 - De prijs

1.Indien er in het aanbod een vermelde geldigheidsduur wordt genoemd, worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten tijdens die geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.

3.Prijsverhogingen binnen 60 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en extra garanties

1.De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

3.Afhankelijk van het product wordt er een garantie gegeven van één jaar.

 

Artikel 12 - Levering en uitvoering

1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer digitaal kenbaar heeft gemaakt.

3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen maximaal 60 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. De consument heeft in het geval van (verwachte) overschrijding van deze 60 dagen het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Indien de bezorging vertraging ondervindt, dat wil zeggen wanneer het bestelde artikel niet binnen acht dagen kan worden geleverd, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen acht dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het volledige bedrag dat de consument betaald heeft terugbetalen.  

 

Artikel 13 - Betaling

1.Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen volledig te zijn voldaan voordat de producten aan hem worden verzonden of meegegeven.

2.Wanneer er nog geen betaling is gedaan, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen betaling heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 14 – Geschillen

1.Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.